مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا(س)

آزمون توانمندی ثانویه پرسنل جدیدالورود شش ماهه دوم سال 1401

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است