معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه

مسابقه کتابخوانی «بصیرت و استقامت»- ویژه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است