دانشگاه ارومیه

فرم پیشینه ورزشی و طرح کنترل وزن دانشجویان جدیدالورود