نامتوضیحاتنوعاطلاعات بیشتر
QuestionNumber

شماره‌ی ترتیب سؤال؛ این شماره شامل شماره‌ی ترتیب گروه سؤال نیز می‌شود. مثلا 2.7 یعنی سؤال هفتم از گروه سؤال دوم

string

Text

متن سؤال

string

Type

نوع سؤال؛ مقادیر ممکن برای این فیلد: 2: سؤال متنی 3: سؤال تستی (لیکرت) 8: سؤال چندانتخابی

integer

Options

گزینه‌های سؤال؛ در سؤالات متنی استفاده نمی‌شود

Collection of QuestionOption