آزمون علوم تجربی 2

1.
سیاره ها  منظومه شمسی از خود نور ....... و به دور ........ می چرخند
2.
دورترین سیاره از خورشید کدام است ؟
3.
هرچه فاصله سیاره از خورشید ....... باشد دمای آن سیاره ...... است
4.
کدام در مورد ماه درست است
5.
 کدام قسمت آهنربا قدرت جذب بیشتری دارد
6.
در آهنربا قطب های هم نام همدیگر را ...... می کنند و قطب های نا هم نام همدیگر را ...... می کنند
7.
کدام نو از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد مذاب آتشفشان ها تشکیل می شود
8.
کدام سنگ تحت فشار و دمای زیاد تشکیل می شود
9.
کدام یک از سنگ های زیر لایه لایه اند ؟
10.
در چهار لیوان از جنس پلاستیک ، چوب ، شیشه و فلز کدام لیوان زودتر  سرد می شود