آزمون مطالعات اجتماعی درس 13 تا 24

1.
برای استفاده درست از اوقات ،کدام موردلازم است 
2.
بنا به سفارش حضرت علی ع از دست دادن فرصت موجب چیست .
3.
پوشاک مردم نواحی مختلف از چه نظر فرق نمی کند.
4.
یک کارگاه تولیدی برای دوختن لباس به چه چیزی نیاز دارد.
5.
به درآمد وهزینه چه میگویند.
6.
به تولید یک کالا به  یک شکل وبه تعداد زیاد تولید.................می گویند. 
7.
...............گودالهای پر از آبی هستند که به اقیانوس ها راه ندارند.
8.
ایران طولانی ترین مرز را با کدام کشور دارد.
9.
رهبر ملی شدن صنعت نفت در ایران چه نام دارد.
10.
در جنگ تحمیلی به نیروهای مردمی ................می گفتند
11.
خرمشهر در عملیات .............آزاد شد. 
12.
در عملیات والفجر 3کدام شهر از چنگال دشمنان آزاد شد.