آزمون فیزیک پایه دوازدهم مبحث موج و برهم کنش‌های آن

1.
در چند مورد از موارد زیر، موج‌ صوتی؛ قابل انتشار است؟
آب_هوا_شیشه_خلا_چوب
2.
تندی انتشار موج به کدام عامل‌ بستگی ندارد ؟
3.
در اثر دوپلر برای چشمه ساکن؛کدام عبارت صحیح است؟
4.
آینه‌ برای کدامیک از موارد زیر؛ سطح ناهموار محسوب میشود؟
5.
برای وقتی که موج از ناحیه عمیق به بخش کم عمق آب وارد میشود؛ چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟
 
_ فاصله جبهه های موج کاهش می یابد.
_ تندی موج کاهش می یابد.
_ طول موج افزایش می یابد.
_ بسامد تغییر نمی کند.
_ زاویه شکست افزایش می یابد.
6.
عموما ضریب شکست یک محیط معین به جز ....، برای طول موج های....... ، بیشتر است .
7.
در پدیده سراب،خمیدگی مسیر یک پرتو نور از هوای ..... به سمت هوای .....  بالا می رود.
8.
وقتی تپی به صورت فرورفتگی از طناب ضخیم وارد طناب نازک می شود؛ تپ عبوری با تندی و  .... بزرگتر به صورت ....  وارد طناب ضخیم می شود .
9.
برای پرتوی که به صورت عمود بر مرز جدائی دو محیط می تابد، زاویه شکست و زاویه انحراف به ترتیب از راست به چپ؛ چند درجه است؟
10.
پرتوی با زاویه ۳۰ درجه از محیط ۱ به محیط ۲ تابیده و زاویه شکست ۹۰ درجه شده است. نسبت ضریب شکست موج در محیط‌ ۲ به ضریب شکست موج در محیط  ۱ و  زاویه انحراف پرتو به ترتیب از راست به چپ؛ کدام است؟
 sin 30 = 0/5  ; sin 90 = 1