آزمون مرور فارسی پایه سوم ابتدایی

1.
در کدام دسته از کلمات «ان» نشانه‌ی جمع است؟
2.
املای کدام کلمه صحیح نیست؟
3.
در شعر پدربزرگ، عشق و علاقه‌ی چه کسانی نسبت به هم دیده می‌شود؟
4.
در میان کلمه‌های زیر، املای چند کلمه درست نیست؟

(پاییزی - مُضوع - با علاقه - موفید - نظم و ترتیب - پیوسته - به صورت حرفه‌ای - بعد از تعطیلی - نظر - محلّ مخصوص - سالن اصلی - بعضی - صحبت‌های مربّی - در طول مدّت)

5.
کدام گزینه جمله‌ی زیر را کامل می‌کند؟
 
«..................... کانون‌های آموزشی را مکان فرهنگی می‌دانند.»
6.
مخالف کلمه‌ی «مخصوص» کدام گزینه است؟
7.
کدام عبارت جمله‌ی زیر را به درستی کامل نمی‌کند؟
 
«فردا ................ برای کسب بهترین رتبه در مسابقات ورزشی .......................... »
8.
چرا موزه‌ها به وجود آمده‌اند؟
9.
ضرب‌المثل «آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک» چه وقت به کار می‌آید؟
10.
املای کدام کلمه صحیح نمی‌باشد؟
11.
در میان کلمات و عبارات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
 
«محیطی سالم - اطراف - به صورت گروهی - عادت - محیط زندگی - بعضی - فقط - باعث آلودگی -
 
مسعود - صبح دلپذیر بهاری - چه قدر لذّت بخش - غرق شادی و نشاط - زیبایی‌های طبیعت»
12.
کدام گزینه هم‌خانواده‌ی کلمه‌ «مربوط» است؟
13.
«علم - علوم - عالم - معلم - معلوم - علّامه - تعلیم» با کدام گزینه هم‌خانواده هستند؟
14.
کدام گزینه از پاک کننده‌های مناسب هوا به حساب نمی‌آید؟
15.
به آخر کدام کلمه نمی‌توان «ای» اضافه کرد؟
16.
چو نیکو منش باشی و بردبار               نگردی به چشم خردمند خار» یعنی ........................
17.
در میان کلمه‌ها و عبارت‌های کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
18.
از ضرب‌المثل «هر چه کنی به خود کنی» آموختیم که ..................... ؟
19.
هم‌معنی کلمه‌ی «باعث» چیست؟
20.
کدام جمله در نوشتن به کار نمی‌رود؟
21.
در جمله‌ی زیر چه نشانه‌ی نگارشی جا افتاده است؟
 
بهار گفت «من عضو گروه گل لاله هستم.»
22.
در قصه‌ی بلدرچین و برزگر چرا شب اول و دوم، بلدرچین‌ها نگران ویرانی لانه‌ی خود نشدند؟
23.
کدام گزینه زمان حال فعل «خواندیم» را نشان می‌دهد؟
24.
امام خمینی به جمله‌ی «رهبر ما آن طفل سیزده ساله‌ای است که نارنجک به کمر بست» به چه کسی اشاره می‌کند
25.
همه گزینه‌ها در مورد واژه‌ی «بارکش» درست است به جز ......................
26.
در میان کلمه‌ها و عبارات زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
 
«لباسی معمولی - عجب روستایی - همان طور - گودالی - دانه‌ی جوز - گزشتن عمر - طول می‌کشد - می‌گزاشت»
27.
کدام جمله زمان آینده را نشان می‌دهد؟
28.
کلمات نامرتّب زیر  را مرتب کنید. دو جمله درست می‌شوند. جمله‌ها به ترتیب چه زمانی را نشان می‌دهد؟
«کار - پرسید - تعجّب - از - با - این - فرمانروا - همه - خسته نمی‌شوی؟»
29.
کدام کلمه دو تلفّظ ندارد؟
30.
معنی کلمه‌ی بزرگر چیست؟
31.
پیرمرد گفت: دیگران ............. و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران ................
32.
در شعر «لحظه‌های سبز دعا»، جاهای خالی با کدام کلمات پر می‌شوند؟
33.
کدام گزینه از نظر ترکیب کلمه با بقیه فرق دارد؟
34.
داستان حضرت سلیمان و ماهی یادآور کدام ضرب‌المثل است؟
35.
در هر کلمه به ترتیب چه حرفی جا مانده است؟
 
«قر ....        ....ـتماً           ار ....ن           مدّ...ـی          .... ـناب»
36.
کدام ترکیب با بقیه فرق دارد؟
37.
«دریا آبی و بی‌انتهاست» چه نوع جمله‌ای است؟
38.
با اضافه کردن کدام جزء به کلمه‌ی «انگیز» یک کلمه‌ی معنی‌دار ساخته می‌شود؟
39.
جمله‌ی «مرا به گوشه‌ای پرت کرد» از چند کلمه تشکیل شده است؟
40.
ادامه‌ی شعر زیر چیست؟
 
برگ درختان را، باران ................
41.
برای کدام واژه «ستان» به کار نمی‌رود؟
42.
در جمله‌ی «خلقی بر سماط او گرد آمده‌اند.» به جای کلمه‌هایی که زیر آن‌ها خط کشیده شده است چه کلماتی می‌توان به کار برد؟
43.
حکایت حاتم طایی از کدام کتاب و نویسنده است؟
44.
در شعر زیر چند فعل وجود دارد؟
 
«میازار موری که دانه کش است        که جان دارد و جان شیرین، خوش است»
45.
معنی کلمه‌های «حاصل» و «حاجت» به ترتیب کدام گزینه‌ها است؟
46.
ساخت کدام کلمه با بقیه متفاوت کدام است؟
47.
با مرتب کردن این کلمات «کشور، مردم، خود، ایران، هستند، عاشق» کدام جمله ساخته می‌شود؟
48.
در پایان کدام جمله، نشانه‌ی «!» قرار می‌گیرد؟
49.
کدام گزینه ارتباط بین کلمه‌ها را درست نشان می‌دهد؟
 
 
 
 
50.
به ترتیب حروف الفبا، این کلمه‌ها «عزیز، آغوش، میهن، زادگاه» چگونه قرار می‌گیرند؟
51.
کدام گزینه هم می‌تواندبا «دان» ترکیب شود، هم با «ستان»؟
52.
برای جمله‌ی زیر کدام گزینه نمی‌تواند بیاید؟
 
.................... غذای بسیار خوش مزه‌ای پخته بود
53.
قصّاب کسی است که ............ می‌فروشد و .................. محل کار اوست.
54.
معنی «همبستگی» در کدام کلمه نیامده است؟
55.
افق به کجا می‌گویند؟
56.
برای جاهای خالی شماره‌ 1 و 2 و 3 چه کلمه‌هایی مناسب‌تر هستند؟
57.
در شعر زیر چه کسی از نوازش آب لذّت می‌برد؟
58.
کدام کلمه به معنای «صدای بلند و ترسناک است» است؟
59.
به چند کلمه از کلمات زیر می‌توان پسوند «ناک» اضافه کرد و واژه جدید ساخت؟
 
«ترس، سفید، تند، تاب، نم، سوز، گریه، چسب»
60.
کدام گزینه نادرست است؟
61.
پیدایش چهار فصل زیبا نتیجه‌ی کدام نوع چرخش زیر است؟
62.
کدام دسته از کلمات با بقیه متفاوت است؟
63.
با مرتب کردن این کلمات کدام جمله ساخته می‌شود؟
 
«مشغول، است، همیشه، خوشید، نورافشانی»
64.
«نگریست» به چه معناست؟
65.
در کدام گزینه «تشبیه» به کار رفته است؟