آزمون فارسی پایه نهم از مباحث قید و واژه سازی

1.
نشانه ی اصلی قید بودن یک کلمه این است که: 
2.
واژه "شب" در کدام جمله قید است؟
3.
در جمله ی زیر نقش کدام واژه قید است؟
"جدا هرگز نگردد جانم از دوست"
4.
کلمه ی داخل پرانتز در همه ی گزینه ها قید است بجز گزینه ی ....
5.
قید در جمله های زیر به ترتیب عبارتند از: 
(تو هم شایسته سخن بگو.)     (من فعلا کاری ندارم.)
(علی دوباره برنده شد.)         (لنگ لنگان قدمی برمی داشت. )
6.
کدامیک از واژه ها وندی است؟
7.
واژه ی هنر یک واژه ی ساده است،کدام گزینه ی زیر واژه ی مرکب آن را می سازد؟
8.
کدامیک از گزینه های زیر وند یا معنا ساز است؟
9.
تفاوت دو واژه ی گلدان و شیمیدان در چیست؟
10.
گزینه ی صحیح را انتخاب کنید: