آزمون طراحی گرافیک کورل

1.
اگر از ابزار Uniform Fill برای رنگ آمیزی استفاده کنید اشیا چگونه رنگ می شوند؟
2.
در کدام مدل پر کننده می توان برای اشیا جنسیت تعیین کرد؟
3.
کدامیک از ابزارهای زیر کلیه فضاهای بسته­ ای که در اثر برخورد اشیاء با یکدیگر تشکیل شده ­اند را رنگ می­کند؟
4.
کدامیک از مدل­های زیر بر اساس جوهرهای چاپ است؟
5.
ابزار قطره چکان (Eyedropper) چه عملی انجام می­دهد؟
6.
کدام ابزار برای رنگ آمیزی غیر یکنواخت شیء بکار می­رود؟
7.
کدام نوع شیب رنگ تغییر رنگ را به صورت شعاع دایره انجام می­شود؟
8.
برای صاف کردن متن بعد از جدا شدن از مسیر از کدام گزینه استفاده می­شود؟
9.
کدام گزینه متن پارگرافی را به متن هنری تبدیل می­کند؟
10.
برای قرار دادن متن بر روی مسیر از چه گزینه ای استفاده می­کنیم؟
11.
محتوای ........................ در کلیه صفحات دیده می­شود.
12.
انتخاب یک کاراکتر خاص در متن و تغییر شکل حروف توسط کدام ابزار صورت می­گیرد؟
13.
برای تبدیل متن به منحنی از کدام دستور استفاده می­کنیم؟
14.
برای جدا کردن متن از مسیر کدام گزینه را انتخاب می­کنیم؟
15.
برای ایجاد عمق نمایی در تصویر باید از گزینه ......................... استفاده کنیم.
16.
برای جدا کردن آمیختگی(blend) از مسیر کدام گزینه مناسب است؟
17.
گزینه Preset درنوار خصوصیات جلوه ها ، چه کاربردی دارد؟
18.
کدام گزینه در جلوه Contour دوره را به سمت بیرون هدایت می­کند
19.
کدام یک از اعوجاج زیر پیچشی است؟
20.
برای ویرایش Power Clip باید از گزینه ........................................ استفاده کنیم.
21.
در کدام حالت نمی­توان جلوه اعوجاج را از بین برد؟
22.
کادر عددی Feathering در جلوه Drop Shadow چه کاربردی دارد؟
23.
کدام نمونه Transparency ، شفافیت یکنواخت ایجاد می­کند؟
24.
کدام یک از دستورهای زیر یک تصویر Vectorرا به تصویر Bitmap تبدیل میکند؟
25.
استفاده از عملیات Bitmap Color mask برای چه عملی و تا چند رنگ امکان پذیر است؟
26.
انتخاب کدام گزینه در پنجره Convert to Bitmap اطراف شیء را شفاف و بدون رنگ می­کند؟
27.
با به کارگیری فرمان .............. می­توانید اسناد Corel Draw را با فرمت­های دیگر ذخیره کنید.
28.
کدام گزینه نرمی و هموارسازی لبه­ های تصویر را در پنجره Convert to Bitmap تعیین می­کند؟
29.
برای وارد کردن تصویر به کورل ، از گزینه ......................... استفاده می­شود
30.
برای بریدن فضای اضافه تصویر Bitmap به صورت چندضلعی یا منحنی از کدام ابزار استفاده می­کنیم؟