آزمون پیام های آسمانی پایه نهم

1.
با توجه به صفات ثبوتی و صفات سلبی، کدام عبارت قرآنی با سایر عبارات متفاوت است؟
2.
سوره توحید حاوی چند صفت ثبوتی و چند صفت سلبی می باشد؟ 
3.
کدام عبارت محدودیت انسان در شناخت خدا را نشان می دهد؟ 
4.
ثمر و نتیجه ایمان چیست؟ 
5.
مفهوم کلی ایمان چیست؟ 
6.
کدام سه ویژگی بیانگر این مطلب است که فقط خداوند متعال صلاحیت ارائه برنامة سعادت برای بشر را دارد
7.
کدام گزینه ضرورت بعثت انبیاء را بیان می کند؟ 
8.
اگر کسی می خواهد جزو بهترین های زمان خود باشد و بتواند در همان مسیری که خداوند از انسان خواسته است گام بردارد، باید:
9.
کدام گزینه از جمله رسالت پیامبران نیست؟ 
10.
روش مخالفان در مقابل پیامبران در ماموریت مبارزه علیه باطل چه بود؟
11.
رمز دستیابی به وعده های الهی .......... است و آن نیز معلول ...................... است. 
12.
شرایط صحت آب وضو چیست؟
13.
به ترتیب هنگام تلاوت قرآن کریم، رفتن به مسجد و وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم وضو چه حکمی دارد؟
14.
حکم خنده در نماز را بیان کنید؟
15.
اسلام جهاد ابتدائی را در چه صورتی قابل توجیه می داند؟