آزمون علوم تجربی درس ۴ و ۵

1.
کدام یک ازپدیده های زمین شناسی زیرتغییرفیزیکی نیست؟
2.
یکی ازفوایدآتش فشان .......است.
3.
تشکیل برخی ازمعادن کره زمین حاصل فعالیت .......است.
4.
موادخروجی اتش فشان موجب......
5.
بیش ترین گازی که ازدهانه آتش فشان ها خارج می شود چیست؟
6.
هنگام وقوع زلزله کدام مورد توصیه نمی شود؟
 
7.
بزرگی زمین لرزه هارا برچه اساسی می سنجند؟
8.
لایه ........ازتقسیم بندی لایه های درونی زمین براساس حالت موادتشکیل دهنده نمی باشد.
9.
درکدام محیط سرعت امواج لرزه ای کم تراست؟
10.
زمین دارای خاصیت مغناطیسی است زیرا.....
11.
سنگ کره شامل.....
12.
ضخامت سنگ کره درکدام ناحیه کم تراست؟
13.
هسته داخلی چه حالتی دارد؟
14.
سهندودماوندکدام نوع اتش فشان هستند؟
15.
کدام موردازویژگی های پوکه معدنی نیست؟