آزمون ریاضی پایه ششم

1.
اعداد 1تا 9 را در نظر بگیرید مجموع دوعدد غیر تکراری که حاصل آنها کمتر از 15 باشد را نوشتیم .چند جمع متفاوت خواهیم داشت.
2.
حاصلضرب 13x17x23x29x31x41بر چند عدد طبیعی بزرگتر از 10 بخش پذیر است.
3.
حسین 48 ریال سکه دارد سکه های 5 ریالی و 2 ریالی ،وتعدادسکه ها هم 12 تاست چندتا از سکه ها 2 ریالی است.
4.
در الگوی زیر به جای .......کدام عدد قرار می گیرد.
.....-7-8-14-21-34
5.
ضخامت یک برگ پس از 6بار تا کردن متوالی به صورت عمودی وافقی 3/84میلی متر میشوداگر با تعدادی از همین برگ قبل از تا کردن یک دفتر 414صفحه ای با ضخامت جلد 2/میلی متر درست کنیم ضخامت این دفتر چند میلی متر میشود.
6.
اگر مساحت شکل های زیر باهم برابر باشد محیط کدامیک از بقیه بیشتر می باشد.
7.
پاره خط دادای ........خط تقارن .نیم خط دارای .............خط تقارن است.
8.
نقطه طولی 5 وعرضی 4-در کدام ناحیه محور مختصات قرار دارد.
9.
3لیتر برابر است با ----------دسی متر مکعب
10.
عدد 574 را با تقریب کمتر از 8 گرد کرده ایم حاصل کدام عدد می باشد.
11.
با مفتولی مربعی ساخته ایم که طول ضلع آن برابر 2/4سانتی متر است اگر با این مفتول مثلث متساوی الضلاعی بسازیم زول ضلع آن چند سانتی متر خواهد بود.
12.
مورچه ای را در درون مکعب شیشه ای قرار دادیم مورچه تمام یالهای مکعب را طی میکند حساب کنید اگر طول هر یال مکعب 4 میلی متر باشد مورچه چند سانتی متر را طی کرده است (مورچه مسیر دوتا از یالها را دوبار طی میکند )
13.
مساحت کل استوانه ای به ارتفاع 9 متر وقطر قاعده 4متر را محاسبه کنید
14.
احمد دو پنجم زمینش را گندم وسه هفتم بافی مانده را جو کاشته است وبقیه زمینش را را استراحت داده است  اگر او 7 هکتار زمین داشته باشد چند هکتار آن را استراحت داده است.
15.
در دوتخفیف متوالی یک کالای 60000تومانی به ترتیب ابتدا 15 درصد وسپس 20 درصد قیمت نهایی آن  جهت پرداخت را محاسبه کنید.