آزمون قرآن پایه هشتم نوبت دوم

1.
ترجمه صحیح: کلمه    اِتَّبِعُوا  کدام گزینه است.
2.
معنای صحیح ترکیب:    اِلَیهِ المَصیر   کدام گزینه است.
3.
کدام ترکیب قرآنی درست ترجمه شده است.
4.
 معنای کلمه  :  اَلطِّیبات  درجمله، وَرَزَقَکُم مِنَ الطَّیباتِ کدام گزینه است.
5.
معادل قرآنی کلمه : تخلف نمی کند کدام گزینه است.
6.
معنای درست کلمات : یَسئَلُ  ، مُهتَدون بترتیب کدام گزینه است. 
7.
ترجمه صحیح کلمه: قَرار کدام گزینه است.
8.
کدام گزینه  ترجمه  درست کلمه: یَستَمِعون است.
9.
ترجمه  کدام  گزینه  نادرست است.
10.
ترجمه صحیح جمله: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کدام گزینه است.