آزمون درس های 9 و 10 فارسی هفتم

1.
واژه ی «نوید» در این عبارت به چه معناست؟
وی یکی از فرزندان صالح انقلاب بود که آینده ی درخشان علمی را در کشور خود، نوید می دهند.
2.
متن زیر در خصوص کدامیک از بزرگان عرصه ی شعر و ادب است؟
«تنها اثر او، دیوان شعری است که شامل قصاید و قطعات بسیار دل نشین است. بیشتر قطعات خود را به صورت گفت و گو سرود که در اصطلاح ادبی به آن «مناظره» گویند.»
3.
در متن زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
باز هم شوغ خواندن و عتش مطالعه در وجودش زنده شد. هجره ای ساده و کوچک نسیب او شد که فضای آن بیش از شش متره مربع نبود و گلیم کهنه و ساده ای کف آن را پوشانده بود.
4.
در جمله ی زیر، مُسند را مشخص کنید.
 
علامه محمد تقی جعفری، از همان کودکی کنجکاو بود.
5.
کدامیک از گزینه های زیر، هم خانواده ی واژه ی «حضرت» نیست؟
6.
در عبارت زیر، «مسندالیه و مسند» را به ترتیب نشان دهید.
رام تو نمی شود زمانه
7.
این بیت شعر در مورد چه کسی سروده شده است؟
به راستی که یکی از نوابغ ادب است                       میان شاعره ها تا کنون نظیرش نیست
8.
کدامیک از فعل های زیر، بر زمان گذشته دلالت دارد؟
 
9.
عبارت زیر شامل چند جمله است؟
حرم، دل او را آرام می کرد و مدرسه، اندیشه اش را.
10.
کدامیک از گزینه ها، شخص را در فعل جمله ی زیر، به درستی نشان می دهد؟
 
هجده ساله بود که معلم هنرستان شد.