آزمون علوم اجتماعی پایه نهم

1.
کدام مورد از آثار سیاسی و اجتماعی جنگ جهانی اول در ایران نیست؟
2.
کدام یک از ویژگی های زیر مربوط به حکومت مشروطه نمی باشد؟ 
3.
امتیاز بهره برداری از نفت ایران اولین بار توسط کدام پادشاه به انگلیس واگذار شد؟ 
4.
هدف آمریکا از اصلاحات در ایران چه بود؟ 
5.
چرا امام تبعید شد؟ 
6.
به آگاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه ......................می گویند. 
7.
مهم ترین کانون اجتماعی شدن افراد کدام است؟ 
8.
کدام یک از عناصر هویت یک ملت نمی باشد؟ 
9.
بد دانستن غیبت جز کدام یک موارد زیر هست؟
10.
علاقه به نقاشی جز کدام ابعاد هویتی می باشد؟