آزمون درس شیمی پایه یازدهم ترم اول (2)

1.
کدام ساختار درست نام گذاری شده است؟
2.
کدام دو فرمول ساختاری به یک آلکان مربوط اند؟
3.
شمار اتم های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار اتم های کربن در مولکول نفتالن برابر است؟
4.
در ساختار ۳،۲،۲_ تری متیل _ ۳_ هگزن ، چند پیوند کووالانسی ساده کربن _ کربن وجود دارد؟
5.
کدام یک از مطالب زیر در مورد اتانول درست است؟
آ) با وارد کردن گاز اتن در مخلوط آب و H2SO3 در شرایط مناسب ، اتانول را تولید میکنند.
ب) الکلی دو کربنی ، بی رنگ و فرار است که به هر نسبتی در آب حل میشود.
پ) اتانول سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.
ت) یکی از مهمترین حلالهای صنعتی است و از آن در بیمارستانها به عنوان ضدعفونی کننده استفاده میشود.
6.
اگر از واکنش ۰/۸۴ گرم کلسیم هیدرید با مقدار کافی آب ، ۹۰۰ میلی لیتر گاز هیدروژن آزاد شود، بازده درصدی واکنش کدام است؟
( حجم مولی گازها در شرایط آزمایش، ۲۵L است و
H=1 , Ca=40: g/mol )
CaH2 + H2O.......> Ca(OH)2 + H2
7.
چه تعداد از عبارتهای زیر درست است؟
آ) آهن در طبیعت اغلب به شکل سولفید یافت می شود.
ب) در زنگ آهن ، یون آهن (lll) وجود دارد.
پ) در شرکت های فولاد جهان از کربن برای استخراج فلز آهن استفاده میشود.
ت) در فلزهای واسطه با افزایش عدد اتمی ، واکنش پذیری فلزها کاهش می یابد.
8.
اگر از تجزیه ۰/۵ مول آلومینیم سولفات، ۲۸/۸ لیتر فراورده گازی در شرایطی که حجم مولی گازها برابر ۲۴ لیتر است به دست آید، بازده درصدی واکنش کدام است و چند گرم فراورده جامد بدست می آید؟
(S=32 , Al=27 , O=16 : g/ mol)
Al2(SO4)3(s).........> Al2O3(s)+ SO3(g) 
9.
با توجه به موقعیت عنصرهای
Z , D , X , E , A در جدول تناوبی زیر کدام گزینه درباره آنها درست است؟
10.
کدام عبارت نادرست است؟
11.
عنصرهای جدول دوره ای را بر اساس رفتار آنها به ....... دسته ، شامل ....... تقسیم می کنند.
12.
اگر شعاع اتمی سدیم ، آلومینیم و فسفر بدون در نظر گرفتن ترتیب ، برابر با اعداد ۱۴۳ ، ۱۸۴ و ۱۰۹ پیکو متر باشد، شعاع اتمی منیزیم کدام یک از مقادیر زیر میتواند باشد؟
13.
خصلت فلزی در یک دوره از جدول از چپ به راست ....... و در یک گروه از بالا به پایین ........می یابد.
14.
در نخستین ردیف از عنصرهای دسته d نماد چند عنصر به صورت تک حرفی است؟
15.
۱۰ گرم گرافیت به ۱۴۴ژول انرژی نیاز دارد تا دمای آن از ۱۵ درجه سانتیگراد به ۳۵ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند. ظرفیت گرمایی ویژه گرافیت چند ژول بر گرم درجه سانتیگراد است؟