آزمون دین و زندگی پایه یازدهم

1.

زندگی مشترک نیازمند برخورداری از تحمل بالایی برای سازگاری است؟

2.

زنان نسبت به مردان موجودات احساسی تری هستند؟

3.

ازدواج بافردی که با شما در عقاید و اعتقادات و حجاب و... اختلاف نظر دارد با این دیدگاه که بعد از ازدواج درست می شود ، بلامانع است.

4.

کدام یک از موارد زیر جز موانع ازدواج محسوب نمیشود؟

 
5.

کاربرد مثبت ازدواج در کدام گزینه است؟

6.

شناخت های ضروری پیش از ازدواج کدامند؟

7.

مهمترین ابعاد خودشناسی عبارتند از:

8.

نشانه های عدم آمادگی فرد برای ازدواج را تعیین کنید؟

9.

یکی از نیرومندترین تفاوت هایی که بین زنان و مردان وجود داردمربوط به ...........است.

10.

متن " این دختر بخاطر بدرفتاری پدرش بزه کار شده،بنابراین باید با ازدواج او را از دست پدرش نجات دهم"  مربوط به کدام گزینه است؟

11.

"ازدواج های زود"، هنگام ازدواج هایی هستند که فرد حداقل........

12.

در ازدواج دیرهنگام افراد از ثبات ..............بیشتری برخوردارند.

13.

زنان و مردان در بعد ارتباطی نیز در چندین جنبه با یکدیگر تفاوت دارند ، این تفاوت ها در همه گزینه ها بجز یک گزینه نمایان است.

14.

این بیان حضرت علی (ع) که می فرمایند: " حب الشی یصمی و یصم" بیانگر کدام یک از باور های نادرست درباره ازدواج است؟

15.

انگیزه نامناسب برای ازدواج در کدام گزینه وجود دارد؟

16.

تفاوت زنان با مردان را در گزینه های زیر مشخص کنید؟

17.

کدام گزینه زیر جز باورهای نادرست ازدواج محسوب "نمی شود؟"

18.

مَهریه چیست؟

19.

باور غلط در مورد مهریه در کدام گزینه قرار دارد؟

20.

کدام گزینه مربوط به "باور نادرست" درباره ازدواج است