آزمون درس زیست شناسی (2)

1.
کدام عبارت صحیح است؟
2.
کدام گزینه عبارات زیر را به درستی تکمیل می کند؟
ساقه رونده..........زمین ساقه..........رشد می کند.
3.
در رابطه با فن کشت بافت از چه بخش هایی از گیاه استفاده می شود؟
پاسخ‌های درست:
شامل: یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی
4.
گیاه پایه در روش پیوند زدن چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ‌های درست:
شامل: مقاومت در برابر بیماری و سازگار با شوری و خشکی