آزمون جامع پایه اول ابتدایی

فارسی 🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥
1.
کلمه ی آدم برفی ☃️چند بخش دارد؟
2.
با اضافه کردن (گان) کلمه ی جدید کدام است؟      ستاره + گان  .........
3.
کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس؟  گرگ 🐺 در جنگل زندگی..........
4.
مخالف کلمه ی زیبا کدام است؟ 
5.
در شالیزار .........می کارند؟
6.
با توجه به تصویر املای کدام کلمه صحیح میباشد؟ ☀️
7.
کدام یک از نشانه های زیر چهارشکلی است؟      
8.
کدام یک از کلمات زیر هنگام خواندن صدای ((او  و ))شنیده می شود؟
9.
در کدام یک از کلمات زیر((می ))کاری به کار رفته است؟
10.
کدام کلمه   و استثنا   دارد؟        
ریاضی     🧸🧸🧸🧸🧸🧸
11.
درشکل زیر چند شکل هندسی می بینی؟  ◻  🔺️ 🔵 ♦️
12.
کدام دو عدد زیر حاصل جمعشان  ۱۰ می شود؟          ۱۰=.....+......
13.
عدد قبل از(۳۰) کدام است؟
14.
در الگوی عددی زیر کدام عدد بعد از ۲۴قرار می گیرد؟          ....._۲۴ _ ۲۰
15.
۷-کدام عدد جواب تفریق
   .......=۲۰ - ۴۰ می باشد؟
16.
حاصل جمع
......= ۲۰ + ۱۰ + ۵    کدام عدد می باشد؟
17.
دو دسته ی ده تایی وشش یکی می شود؟.........
18.
عدد ۵۵ میشود......دسته ی ده تایی و......یکی
19.
امین ۱۲ بادکنک🎈 داشت. ۶ بادکنک🎈 را به برادرش داد.حالا امین چند بادکنک🎈 دارد ؟
علوم  🌏🏞🌋🧭🏝🏖🏜🗺
20.
پسرم  کدام یک موجود زنده است؟ 
21.
کدام جانورمی خزد؟
22.
کدام جانور گیاه خوار است؟
23.
کدام جانور شنا می کند؟
24.
کدام جانور گوشت خوار است؟         
25.
کدام قسمت گیاه آب و غذا را از زمین می گیرد؟
26.
کدام یک در آب فرو نمی رود؟   
27.
موارد استفاده از سنگ کدام نیست؟
28.
کدام یک از ابزارهای زیر ابزار پیچیده است؟
29.
 کدام جانور برای ما فایده بیشتری دارد؟