آزمون علوم اجتماعی پایه هشتم

1.
کدام اقیانوس در اطراف آسیا دیده نمی شود؟
2.
چه کسی در ایران حکومت ایلخانی را تاسیس کرد؟ 
3.
علت گسترش زبان فارسی در هند چه بود؟ 
4.
کدام مورد از وزیران عصر ایلخانی می باشد؟ 
5.
بیشتر مجمع الجزایر آتشفشانی آسیا در کدام اقیانوس قرار دارد؟ 
6.
پر جمعیت ترین شهر آسیا کدام می باشد؟ 
7.
بعد از سلجوقیان کدام حکومت به قدرت رسید؟ 
8.
کدام یک از موارد زیر از آثار زیان بار اجتماعی حمله مغول به ایران می باشد؟
9.
کدام شاعر زیر از دانش آموختگان نظامیه است؟ 
10.
بزرگترین قاره جهان کدام است؟