آزمون فارسی پایه یازدهم تجربی 1

1.
مفاهیم (ناکامی- اخلاص عمل- مبارزه طلبی- شدت درگیری) به ترتیب در کدام ابیات دیده میشود؟
 
الف)بیامد به دشت و نفس کرد راست / پس آنگه باستاد همرزم خواست
ب)چو ننمود رخ شاهد آرزو / به هم حمله کردند باز از دو سو 
ج)به نام خدای جهان آفرین / بینداخت شمشیر را شاه دین
د)ز بس گرد از ان رزمگه بردمید / تن هر دو شد از نظر ناپدید
2.
مفهوم عبارت "پدرم دریادل بود، در لاتی کار پادشاهان را میکرد" با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟
3.
در عبارت "خلاصه مهمان عزیزی بود. البته زادالمعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و مرثیه بود همراه داشت" چند وابسته ی پسین وجود دارد؟
 
4.
در کدام گزینه آرایه کنایه وجود ندارد؟
5.
در عبارت "چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمیشناختم" کدام آرایه به کار نرفته است؟
6.
در کدام گزینه معنای تمام واژگان درست است؟
7.
در عبارت "خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گزارند. آن ها مسحور بازی او بودند اما من درست نمیدیدم. اشباهی به چشم می خورد ولی دیگران غفلت های مرا که ناشی از نابینایی بود حمل بر محملی و ولنگاری ام می کردند"
چند غلط املایی وجود دارد؟
8.
معنای واژگان (تیمار- مظاهرت- متواتر- اهمال- فراغ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
9.
در همه گزینه ها به جز .... واژگان مترادف هستند
10.
در بیت زیر کدام آرایه ادبی استفاده نشده است؟
"درفشان لاله در وی چون چراغی / ولیک از دود او بر جانش داغی"
11.
مفهوم اینده نگری از کدام عبارت دریافت میشود؟
12.
مفهوم متن "حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنیم تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در ان است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند." با همه ی ابیات به جز بیت ... تناسب دارد
13.
معنی و مفهوم قسمت داخل پرانتزدر کدام گزینه صحیح است ؟
14.
کرد او اندر غزایش کاهلی یعنی 
15.
مفهوم رویارویی در کدام بیت اشکار نیست ؟
16.
معنی واژگان "غضنفر -سهم -دغل -خدو "در کدام گزینه آمده است ؟
17.
واژه های کدام گزینه می تواند مترادف باشند ؟
18.
معنی ومفهوم مقابل کدام گزینه نادرست است ؟
19.
در همه گزینه ها به جز ....مفهوم استنباط شده از بیت درست است؟
20.
در کدام گزینه "چو" ادات تشبیه است ؟