آزمونک ریاضی (مرور نکات فصل 1 تا 4)

1.
در عدد 169/258 ارزش مکانی بزرگترین رقم ............. است.
پاسخ‌های درست:
یکان
2.
روی محور اعداد صحیح هر چه به سمت چپ می رویم عدد ......... می شود.
پاسخ‌های درست:
شامل: کوچکتر
3.
اعدادی بر 15 بخشپذیرند که بر .........و ............بخشپذیر است.
پاسخ‌های درست:
شامل: 3 و 5
شامل تک تک کلمات: 3،5
4.
هرگاه حاصلضرب دو عدد برابر ........باشد آن دو عدد را معکوس یکدیگر می نامند.
پاسخ‌های درست:
۱
یک
5.
به عددهای ...۴+،۳+،۲+،۱+عددهای ............می گویند.
پاسخ‌های درست:
شامل: صحیح مثبت
6.
وقتی یک چرخ روی زمین یک دور بچرخد به اندازه .........خودش مسافتی را طی می کند.
پاسخ‌های درست:
شامل: محیط
7.
اگر در تقسیمی ،مقسوم علیه عددی اعشاری باشد باید ان را به عدد...........تبدیل کنیم.
پاسخ‌های درست:
شامل: صحیح
8.
هرگاه کسری با مخرج100،10 و 1000 داشته باشیم می توانیم ان را به عدد .........تبدیل کنیم.
پاسخ‌های درست:
شامل: اعشاری
9.
وقتی شکلی به اندازه ی ۱۸۰ درجه حول نقطه ای بچرخد و روی خودش منطبق شود می گوییم شکل تقارن ............دارد.
پاسخ‌های درست:
شامل: مرکزی
10.
مثلث متساوی الساقین ......محور تقارن دارد.
پاسخ‌های درست:
1
یک
11.
شکل های  .......و ...... مرکز تقارن ندارند ولی محور تقارن دارند.
پاسخ‌های درست:
شامل تک تک کلمات: مثلث متساوی الاضلاع،ذوزنقه متساوی الساقین
12.
شکل .........مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد.
پاسخ‌های درست:
شامل: متوازی الاضلاع
13.
اگر قرینه ی شکلی را نسبت به خطی موازی محور .......رسم کنیم ،مختصات نقطه طول تغییر نمی کند.
پاسخ‌های درست:
شامل: افقی(طول ها)
14.
همه ی اعداد به جز .........معکوس دارند.
پاسخ‌های درست:
شامل: ۰
شامل: صفر
15.
وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه 180 درجه یا کمتر در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل روی خودش می افتد می گوییم شکل تقارن ........دارد.
پاسخ‌های درست:
شامل: چرخشی