آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

1.
درستی یانادرستی گزینه زیر را مشخص کنید.
تاب آوری یعنی: تحمل سختی ها , چاره جویی برای حل مشکل و دادن پاسخ مناسب به مشکلات
2.
درستی یانادرستی گزینه زیر را مشخص کنید.
 آیا شجاعت در بیان عقاید به صورت غیر مستقیم است
3.
کدام گزینه در تعریف اضطراب صحیح نمی باشد ؟
4.
باتوجه به تعریف مدیریت اختلاف کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
5.
به تاثیرات یک دوست با گروه دوستان در انتخاب یک تصمیم یا انجام یک کار,چه خوب,چه بد باشد..... می گویند
6.
 خشم عکس العمل انسان به یک موضوع .............است .
7.
صحبت کردن با دیگران با حالت های مختلف حرکات دست ,حالت چهره,یک نوع ارتباط ............... است.
8.
 تفکر مثبت کدام یک از موارد زیر است ؟
9.
 کدامیک از آثار نیکی به والدین نمی باشد ؟
10.
 کدام یک از موارد زیر در تقسیم بندی اهداف درست می باشد ؟
11.
شناخت خصوصیات ظاهری ,افکار, باورها , ارزش ها,عواطف, نقاط قوت و ضعف تعریف کدام یک از موارد زیراست؟