آزمون زبان انگلیسی پایه هفتم از اول کتاب تا پایان درس 2

1.
در کدام گزینه ترتیب حروف الفبای داده شده درست است؟
In which one, the letters are in order?
2.
کدامیک از گزینه های زیر با بقیه فرق دارد؟
Which one is different?
3.

Teacher: Hi class!

Students: Hello Mr. Karimi.

Teacher: .............. please.

4.
کدام گزینه پاسخ صحیحی برای جای خالی نمی باشد؟
Mahtab: How are you Zahra?
Zahra: .............. thank you.
5.

A: What's your first name?                      

B: My first name is ..................... .

6.
Teacher: How do you spell your last name?

Student: ....................... .    

7.
A: I am a student.
B: I am a student ..........
8.

A: Good morning. I am Sadra Mosafayi.

B: Good morning ........... Mosafayi.

9.
درکدام گزینه، دو کلمه مرتبط هستند؟

In which one two words are related?

10.
A: Hi class.
B: ................, teacher.
A: What's .......... name?
B:My ......... is Omid.
11.
A: Good morning.
B: .....................
A: How are you?
B:......................
12.
................ is a first name.
13.
My ........... name is "Mona".
14.
Now class, please say your names ...........................
15.
Peyman: Hi Ali. This is Mohammad.
Mohammad: Nice to ............ you,Ali.
16.
Which one is different?
17.
معادل کلمه "هم کلاسی" به انگلیسی چه می شود؟
18.
A: ............. is that boy?
B: He's Erfan.
19.
از کدام عبارت برای معرفی افراد استفاده می کنیم؟
20.
A: ................................................?
B: Yes, can I have my library card, please?