آزمون آشنایی با هوش مصنوعی

1.
کدام یک از گزینه های زیر با هوش مصنوعی کلاسیک قابل حل می باشد؟
2.
زمانی که خروجی مطلوب در مسئله نداشته باشیم از چه نوع الگوریتم هوش مصنوعی استفاده خواهیم کرد؟
3.
خوشه بندی جز کدام یک از دسته های هوش مصنوعی قرار میگیرد؟
4.
کدام نوع یادگیری برای رباتیک و بازی ها مفید تر هستند.
5.
مدرس در این آموزش به معرفی کدام شخصیت برتر هوش مصنوعی می پردازید؟