ارزشیابی ریاضی پایه دوم ابتدایی نوبت دوم

1.

چوب خط های زیر مربوط به کدام حاصل جمع است؟

2.
الناز 32 تا مداد دارد. 21 تا از آن ها سیاه و بقیّه رنگی است. چند مداد رنگی است؟
3.
عدد 28 به کدام عدد نزدیک تر است؟
4.
کدام جدول مربوط به شکل زیر است؟
1)
2)
3)
4)
5.
در کدام عدد زیر، رقم صدگان کم‌تر از رقم یکان است؟
6.
در تفریق های زیر به جای  و به تر تیب از راست به چپ چه رقم هایی باید قرار بگیرد؟
7.
یک ساعت و نیم بعد از 5:30 را چه ساعتی درست نشان می دهد
 
1)
2)
3)
4)
8.

با حذف رقم یکان و دهگان 244+328 جمع تقریبی کدام گزینه صحیح است؟

9.
با توجه به تقارن نیمه ی دوم شکل زیر کدام گزینه است؟
1)
2)
3)
4)
10.
تسبیح پدر بزرگ سینا 99 مهره دارد. دیروز تسبیح او پاره شد. اگر 28 تا از مهره ها زیر صندلی و 43 تا از مهره ها روی زمین پیدا شود، چند تا از مهره ها گم شده است؟
11.
سمیرا در روز جمعه 5 ساعت بازی کرد. 2 ساعت مطالعه کرد. 6 ساعت رفت و آمد به نمایشگاه طول کشید. 2 ساعت نماز و نهار او طول کشید. کدام گزینه نمودار کارهای روز جمعه او را به خوبی نشان می دهد؟
1)
2)
3)
4)
12.
نمودار زیر تعداد روزهای آفتابی، ابری، بارانی و نیمه‌ابری را در فصل پاییز نشان می‌دهد. بقیه‌ی روزها بادی بوده است. در فصل پاییز چند روز بادی بوده است؟(فصل پاییز 90 روز است)
13.
در کدام حالت احتمال اینکه تیر به قسمت های رنگ شده بخورد، بیش تر است؟
1)
2)
3)
4)
14.
 در داخل کیسه ای 15 مهره‌ی آبی و 10 مهره‌ی قرمز و 5 مهره‌ی سبز ریخته‌ایم. اگر بدون نگاه کردن به کیسه یک مهره بیرون بیاوریم. شانس کدام رنگ بیش تر است؟ چرا؟
15.

کدام شکل زیر را با تا زدن می توان به 4 قسمت مساوی تقسیم کنی؟

16.
کدام گزینه کسر 8/16را نشان می‌دهد؟
1)
2)
3)
4)
17.
کدام گزینه عبارت مربوط به کسر مقابل را نشان می دهد؟
18.
برای اندازه گیری دقیق هر خط کش را به قسمتهای کوچک به نام ………. تقسیم بندی کرده اند.
19.
بهراد و باران این ماژیک را اندازه گرفته‌اند. هر یک چیزی می‌گویند. تو بگو چه کسی درست می‌گوید؟
20.
کدام عدد به عددی که چرتکه نشان می دهد، نزدیک تر است؟
21.
کدام یک الگوی عددی 100 تا 100 تا را نشان می دهد؟
22.
کدام شکل به 8 قسمت مساوی تقسیم شده است؟
1)
2)
3)
4)
23.
کدام جمله درباره‌ی پرچم جمهوری اسلامی ایران درست است؟
24.
در داخل هر کیسه، یک مهره‌ی سفید وجود دارد و بقیه‌ی مهره‌ها رنگی هستند. اگر یک مهره از هر کیسه بیرون بیاوریم در کدام کیسه شانس بیرون آوردن مهره سفید بیشتر است؟
25.
اگر عقربهٔ بزرگ ساعت 20 دقیقه حرکت کند، مقدار چرخش عقربهٔ بزرگ چند قسمت از3 قسمت صفحهٔ ساعت است؟
26.

4 میلی‌متر یعنی .............  قسمت از ............... قسمت مساوی.

27.
کدام جمله در ارتباط با نمودار زیر درست نیست؟ ( هر شکل نشانه‌ی3 نفر است)
28.

کدام شکل مناسب عبارت زیر است؟

پنج تا چهار تایی می‌شود 20 تا

1)

2)

3)

4)

29.
عددی را انتخاب کن که با 127 جمع کنیم و جواب 150 شود.
30.
پاسخ کدام جمع تکنیکی 846 می شود؟