آزمون شیمی پایه دوازدهم فصل 1

1.
دلیل اینکه روی بعضی لباسها پس از شستشو، لکه های سفید باقی می ماند، چیست؟
2.
کدام گزینه در مورد ژله درست است؟
3.
برای بازکردن لوله ای که با چربی مسدود شده است، استفاده از محلول .................... مناسب است.
4.
کدام گزینه در مورد محلول هیدروفلوئوریک اسید نادرست است؟
5.
کدام گزینه نادرست است؟
6.
مقداری HA (اسید ضعیف) در آب حل می کنیم تا پس از چند ثانیه تعادل آن با یونهای هیدرونیوم و -A برقرار شود. کدام گزینه درست است؟
7.
دلیل افزودن نمک های فسفات به صابونها چیست؟
8.
کدام ماده، pH کمتر از 7 دارد؟
9.
pH محلول 0.7 مولار هیدروبرمیک اسید ............... است.
پاسخ‌های درست:
شامل: 0.15
شامل: 0/15
شامل: پانزده صدم
شامل: پونزده صدم
شامل: ۰.۱۵
شامل: ۰/۱۵
10.
غلظت یون هیدرونیوم در محلولی با pH برابر با 4.5 چند برابر یون هیدروکسید است؟ 
پاسخ‌های درست:
شامل: 100000
شامل: صد هزار
شامل: ۱۰۰۰۰۰
11.
در اثر حل کردن 5.6 گرم کلسیم اکسید (CaO) در 0.5 لیتر آب، محلول با pH ............. به دست می آید. (جرم مولی: کلسیم = 40 و اکسیژن = 16) (هر مول کلسیم اکسید، دو مول یون هیدروکسید در آب ایجاد می کند.)
پاسخ‌های درست:
شامل: ۱۳/6
شامل: 13.6
شامل: ۱۳.۶
شامل: ۱۳/۶
12.
در محلول 0.22 مولار یک اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم 0.02 مولار است. درجۀ یونش، ............. و ثابت یون ........... است.