آزمون علوم تجربی فصل ۲ و ۳

1.
اگرمقداری آب ژاول رابه چندتکه کاغذرنگی خیس شده اضافه کنیم چه اتفاقی می افتد؟
2.
نرم شدن کاغذداخل آب تغییری.......استولاستیک ماشین ماده ای.......وهواماده ای .....‌‌‌است.
3.
برای تهیه کاغذهای مات ومقاوم،کدام موادرابه خمیرکاغذاضافه می کنند؟(به ترتیب ازراست به چپ)
4.
کارگران کدام یک ازمعادن زیر،بیش تردرخطرمسمومیت باموادسمی قراردارند؟
5.
درکدام دسته ی زیر هم تغییرفیزیکی وهم تغییرشیمیایی وجوددارد؟
6.
کدام گزینه زیربرای کاغذسازی مناسب است؟
7.
ازکدام یک به عنوان ماده اولیه درساخت کاغذ نمی توان استفاده کرد؟
8.
قطع بی رویه درختان جنگل به کدام چرخه اسیب می زند؟
9.
اگربرای تهیه ی ۱۰۰۰جلدکتاب علوم ششم ابتدایی،به طورتقریبی بایدسه اصله درخت قطع شود.تخمین بزنیدبرای تهیه همین کتاب که شماوحدود ۵۰هزارنفردیگرهم اکنون آن رامی خوانید تقریباچنددرخت قطع شده است؟
10.
کدام ویژگی درهمه ی فلزات مشترک است؟
11.
کدام یک خاصیت رنگ بری دارد؟
12.
وسیله ی شناسایی اسیدها کدام گزینه است؟
13.
 تبدیل درخت به کاغذ چندمرحله داشت؟ودرکدام مرحله تغییرشیمیایی بود؟
14.
همه ی موادزیر کاغذپی اچ را قرمزمی کنندبه غیراز....
15.
کدام یک ازماده های زیر مزه تلخ دارند؟