آزمون علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی

1.
چه لباسهایی درزیرنورآفتاب زودتر خشک می شوند؟ 
2.
به ماده ای که حل می شود ......  و به ماده ای که حل می کنی  ..... می گویند. 
3.
کدامیک از روشهای جداسازی مخلوط ها نیست ؟ 
4.
کدامیک محلول نیست ؟ 
5.
همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی ..... دارند. 
6.
اصلی ترین منبع انرژی که زندگی همه ی موجودات به آن بستگی دارد کدام است؟ 
7.
صدای هواپیما پنجره ها را می لرزانددراین حالت انرژی صوتی به چه شکلی ازانرژی تبدیل می شود؟ 
8.
درمخلوط کن چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟ 
9.
کدامیک ازموادزیر رسانای گرمااست؟ 
10.
کدامیک خاصیت نارسانایی کمتری دارد؟ 
11.
به سنگهایی که به سبب فشارو گرمای زیادتغییر می کنند چه می گویند؟ 
12.
کدام دسته ازسنگها لایه لایه اند؟ 
13.
قطبهای همنام آهنربا چه تاثیری برهم دارند؟ 
14.
آهنربا چندقطب دارد؟
15.
نزدیکترین ستاره به زمین کدام است؟ 
16.
نزدیکترین سیاره به خورشیددرمنظومه شمسی چه نام دارد؟ 
17.
با یک دور گردش زمین به دورخود ......  به وجود می آید که .........  طول می کشد.
18.
کدام سیاره به زمین شبیه است؟ 
19.
دریک میلی متر تقریبا چندسلول جا می گیرد؟ 
20.
به رگهایی که خون را ازقلب خارج می کنندو به بخشهای مختلف بدن می رسانند چه می گویند؟ 
21.
کارگلبولهای سفید چیست؟
22.
 رگهایی که خون را ازبخشهای مختلف بدن به قلب برمی گردانند چه نام دارند؟
23.
فراوانترین بندپایان چه نام دارند؟
24.
کدام گزینه  در مورد حشرات صحیح است؟
25.
شپش درکجا زندگی می کند؟ 
26.
جانورانی که ستون مهره دارند چه نامیده می شوند؟ 
27.
زالو درکجا زندگی می کند؟ 
28.
مهره داران و بی مهره ها هرکدام به چندگروه تقسیم می شوند؟ 
29.
کدامیک جزء قسمتهای گل نیست؟ 
30.
غذای شته چیست؟