ارزشیابی فارسی پایه دوم ابتدایی نوبت دوم

1.
در کدام دسته از کلمه‌ها «و» صدایی ندارد؟
2.
در پایان کدام جمله، علامت پرسش می‌گذاریم؟
3.
کدام دسته از کلمه ها، صدای آخرشان مثل هم است؟
4.
درخت سرو از درخت کاج ...................... است. درخت سرو ........................... درخت است.
5.
جمله ی زیر با کدام واژه‌ها کامل می شود.
« .................، شعرهایی از شاهنامه خواند و سپس با ما ...................... کرد.»
6.
املای کدام کلمه نادرست است؟
7.
در متن زیر املای چند کلمه درست نیست؟
8.
کلمه‌های کدام گزینه به معنی «چند درخت» هستند؟
9.
کدام دسته به ترتیب از کوچک به بزرگ می باشد؟
10.
به چیزی که از «فلز» درست شده، چه می گویند؟
11.
در جاهای خالی کدام کلمه ها قرار می گیرند؟
«احساس کردم آن……بیشتر ……گذشته دوست دارم. »
12.
در کدام جمله، دو واژه‌ی مخالف هم وجود ندارد؟
13.
کدام گزینه درست است؟
14.
در کدام گزینه، در ساختمان همه‌ی واژه‌ها از کلمه‌ی «کار» استفاده شده است؟
15.
مخالف کلمه های (خوش حال – پیر - گرما) کدام است؟
16.
در کدام گزینه، هم‌معنی همه‌ی کلمه‌ها درست است؟
17.
کدام دسته از کلمات زیر در گروه پوشیدنی ها قرار می گیرد؟
18.
کدام کلمه‌ها در ابتدا و پایان جمله‌ی در هم ریخته‌ی زیر قرار می‌گیرند؟
19.
به جای کلمه داخل کمانک در جمله ی زیر از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟      

خداوند همه چیز را (خلق کرده است.)

20.
بخش مشترک بین واژه‌های «دانش‌آموز، نوآموز و هنرآموز» در کلمهٔ کدام گزینه، وجود دارد؟
21.
در کلمه‌های ”دانشمند، دانش‌آموز، دانشگاه“ کدام کلمه مشترک است؟
22.
به آخر کدام کلمه‌ی زیر می‌توان «گاه» اضافه کرد؟
23.
جمله‌ی زیر با کدام گزینه کامل می‌شود؟
«مردم ایران کشور خود را از حمله‌ی دشمنان ............... می‌کنند.»
24.
کدام گزینه، جمله‌ی «دوست مهربانم، پرستو، سفال‌گر ................ .» را کامل می‌کند
25.
اگر با کلمات در هم‌ریخته‌ی زیر جمله بسازیم، پس از «برای» کدام واژه می‌آید؟
26.
جمله‌ی زیر با کدام کلمه کامل می‌شود؟
«دیروز ............. معلّم خود را در مسجد دیدم.
27.
در کدام گزینه کلمه نادرست املایی وجود ندارد؟
28.
او آب در شیر می‌ریخت و آن را دو برابر می‌کرد و به مردم می‌فروخت. او آدم .......................... نبود.
29.
صدای اذان، از ..............، در مسجد بلند می‌شود.
30.
(1) - کسی که حوصله ندارد .....................
(2)- کسانی که گرسنه هستند ..................
(3)- مکانی که در آن ورزش می‌کنند ......................