آزمون قرآن پایه هفتم نوبت دوم

1.
ترجمه صحیح کلمه ءَاتَوُاْ کدام گزینه است ؟
2.
معنای صحیح ترکیب: لَکُم کدام گزینه است
3.
ترجمه کدام عبارت قرآنی نادرست است
4.
معنای کلمه: اَحسَنُ درجمله لِنَبلُوَهُم اَیُّهُم اَحسَنُ عَمَلًا کدام گزینه است
5.
 معادل قرآنی : کسی که قرارداد کدام گزینه است
6.
معنای درست کلمات : اَنَّ  ،  کانَ  ،  باطِل بترتیب کدام گزینه است
7.
معنای کلمه: سُبُل کدام گزینه است
8.
ترجمه درست ترکیب: یُوحِی اِلَیَّ کدام گزینه است
9.
کدام گزینه ترجمه عبارت قرآنی: وَهُوالُذی یُحی وَیُمیتُ را کامل می کند
10.
ترجمه صحیح جمله: فَاصبِرعَلَی مَایَقولونَ به چه معناست