آزمون علوم پایه هشتم فصل 11 و 12

1.
کار کندانسور در میکروسکوپ چیست؟
2.
در میکروسکوپ نور لامپ برای برخورد به لام از کدام قسمت باید عبور کند؟
3.
در کدام حالت تصویر سلول برگ زیر میکروسکوپ بهتر مشاهده میشود
4.
یک نمونه را در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 4000برابر در حال مشاهده هستیم 
اگر از حداکثر بزرگنمایی عدسی شیئی استفاده کنیم بزرگ نمایی عدسی چشمی است
5.
کدام یک از موجودات زیر در زیر میکروسکوپ نوری قابل مشاهده نیست
6.
با توجه به شکل روبرو کدام یک نادرست است
 
7.
کدام پیچ به یافتن نمونه ی واضح کمک نمیکند
8.
کدام یک ساختار زنده ندارد
9.
سلول های نگهدارنده روزنه در کدام یک از جانداران زیر وجود ندارد
10.
پوسته ی کدام سلول استحکام بیشتر دارد
11.
در کدام نوع میکروسکوپ نمیتوان سلول زنده را مشاهده کرد
12.
قدرت تفکیک کدام گزینه کمتر است
13.
کدام یک از موارد زیر کانی نیست ؟
14.
کدام کانی زیردرون ساعت ها ورادیو وریز پرداز شگرها استفاده می شود؟
15.
کدام کانی در لنت ترمز کاربرد دارد؟
16.
برای تشخیص کدامکانی می توان از مزه استفاده کرد؟
17.
به میزان مقاومت یک کانی در برابر خراشیدگی چه می گویند
18.
کدام موارد نامبرده شده یک کانی هست ؟
19.
کدام گزینه ویژگی شناسایی یک کانی نیست ؟
20.
شرایط تشکیل کدام کانی ها به درستی بیان نشده است ؟
21.
کدام گزینه در مورد سختی کانی درست هست ؟
22.
بیشتر کانی های سازنده ی سنگ ها کانی های .................هستند؟
23.
کدام کانی ها از کربن ساخته شده اند؟
24.
کاربرد یک سنگ به کدام یک بستگی دارد؟
25.
به ازای هر 100 متر حرکت تو عمق زمین دما حدود.....افزایش میابد
26.
از خرده سنگ های اذرین در کجا استفاده میشود
27.
سنگ رسوبی در کدام ویژگی مانند هم هستند؟
28.
عوامل موثر در تشکیل سنگ های دگرگون عبارتند از
29.
نوع کدام یک با بقیه فرق دارد؟
30.
عامل تشکیل کدام سنگ صحیح نیست
31.
مهمترین عامل موثر بر بافت یک سنگ آذرین کدام است
32.
مهمترین خاصیتی که ماسه سنگ را از کنگلومرا جدا می‌کند کدام است