آزمون زمین شناسی پایه یازدهم رشته ریاضی از درس 6 و 7

1.
طبقه بندی اصلی در گسل ها را بر اساس کدام ویژگی انجام می دهند؟
2.
کدام ساخت زمین شناسی حاصل تنش برشی است؟
3.
در گسل .......... - ............... به سمت پائین حرکت کرده است.
4.
تفاوت اصلی میان درزه و گسل کدام است؟
5.
دره ستارگان و گل فشان به ترتیب از پدیده های زمین شناسی کدام منطقه ها هستند؟
6.
در ارتباط با امواج زلزله کدام گزینه درست نیست؟
7.
در کدامیک از پهنه های زمین ساختی ایران هر سه نوع سنگ رسوبی، آذرین و دگرگونی یافت می شود؟
8.
برای حفاظت از جاذبه های میراث زمین شناختی در یک محدوده و بهره برداری درست از آن ها ......... ایجاد می شود که باعث رونق ............... جامعه ی محلی می شود.
9.
امواج ریلی حاصل از زمین لرزه ها، ذرات ماده را به کدام شکل مرتعش می کنند؟
10.
بیشتر آتشفشان های ایران در کدام موقعیت قرار دارند؟
11.
نمی توان گفت منابع اقتصادی مانند ............. مربوط به پهن های از ایران است که سنگ های اصلی این پهنه از نوع ............... است.
12.
به ترتیب رگه های ذغال سنگ و روی مهدی آباد با کدام پهنه ایران مرتبط می باشند؟
13.
مقیاس ................ بر حسب ................. است که میران خرابی زمین لرزه ها را از 1 تا 12 طبقه بندی می کند.
14.
هدف ژئو توریسم چیست؟
15.
وجود گسل های متعدد در پهنه ای ایران زمین نشانه چیست؟
16.
کدام پهنه ایران حاصل فرو رانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی می باشد؟
17.
امواج لاو (L) ثبت شده در یک لرزه نگاشت چگونه به وجود می آیند؟
18.
کدام مورد را می توان از ویژگی های امواج ریلی زمین لرزه دانست؟
19.
رگه های ذغال سنگ از منابع اقتصادی کدام پهنه ی زمین ساختی ایران می باشد؟
20.
موج ................آخرین موجی است که توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شود و حرکت موج ............... شبیه امواج دریاست.
21.
نمی توان گفت که .............. از فواید گردشگری برای کشور میزبان است.
22.
قدیمی ترین ژنو پارک ثبت جهانی شده کشور ما در کدام محل قرار دارد؟
23.
سن سنگ های کدام منطقه از بقیه کمتر است؟
24.
در پهنه زاگرس احتمال کدام منابع اقتصادی کم است؟
25.
گزینه درست را در مورد آتشفشان انتخاب کنید.
26.
بزرگی یک زلزله را بر اساس کدام مورد تعیین می کنند؟
27.
کدام مورد ارتباطی با تف ها ندارد؟
28.
کدام موج لرزه ای حاصل برخورد با فصل مشترک لایه ها و سطح زمین می باشد؟
29.
لاوا کدام خروجی آتشفشان است؟
30.
کدامیک حاصل جابجایی ورقه های سنگ کره نمی باشد؟