آزمون فارسی پایه دهم ادبیات 1 و 2 دروس 10 تا 12

1.
معنای واژه های "اسوه- تجلی_ معرکه_ نسیان " به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
2.
در عبارت زیر چند نادرستی املایی وجود دارد؟
اینجا صوله ای است که گردان عبدالله آخرین لحظات قبل از شروع عملیات را در آن می گزرانند. آنها دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب ووحشت می لرزانند .این جا آیینه تجلی همه تاریخ است .بدر وهنین وعاشورا اینجاست .
3.
درکدام گزینه "جمله مرکب "دیده میشود؟
4.
در عبارت "حال آنکه در معرکه قلوب مجاهدان خدا آرامشی که حاصل ایمان است ،حکومت دارد. "کدام آرایه ها وجود دارد؟
5.
وازه های "تکریم -توسن - آرمان -مهیب -وقاحت "به ترتیب یعنی :.......
6.
در کدام بیت آرایه تشبیه به کار رفته است ؟
7.
در همه گزینه ها "مجاز " وجود دارد بجز بیت .....
8.
مفهوم کلی کدام بیت نادرست است؟
9.
نقش کدام وازه در بیت زیر متفاوت است؟
من ایرانی ام آرمانم شهادت / تجلی هستی است جان کندن من 
10.
در کدام بیت شاعر به وطن دوستی اشاره ای ندارد؟
11.
نقش ضمیر "ش" در بیت زیر چیست ؟ 
 بیدلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی دیدش  واز دور خدایا میکرد 
12.
در بیت زیر ضمیر "م" به ترتیب در نقش دستوری .......و......قرار گرفته است ؟
تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی   /  جدا سازی ای خصم سر از تن من 
13.
معنی چند وازه در کمانک روبروی آن نادرست است؟
 
گرد :پهلوان )   -(کوس : طبل بزرگ ) - (خیره خیر : سریع )  -( عنان : افسار ) ( زه : چله کمان ) - ( فسوس : مکر ) -( ستوه : درمانده )
14.
با توجه به بیت زیر معنی "ستوه گشتن و " روی پیچیدن  از "  چیست؟
 چو رهام گشت از کشانی ستوه /  بپیچید زو روی و شد سوی کوه 
15.
کدام آرایه ادبی در بیت " بشد تیز رهام با خود وگبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر " مشهود نیست ؟
16.
در کدام عبارت آرایه " اغراق " دیده می شود؟
17.
کدام مصراع نیاز به بازگردانی ندارد؟
18.
در کدام گزینه دو حرف اضافه برای یک متمم آورده شده است؟
19.
کلمات داخل پرانتز در کدام مصراع در یک شبکه معنایی قرار نمی گیرند؟
20.
مفهوم کنایی کدام عبارت نادرست است؟