آزمون علوم پایه ششم

1.
به محل آزاد شدن انرژی درونی زمین..........می گویند
پاسخ‌های درست:
کانون زمین لرزه
2.
زهرا چند بادکنک را باد کردو این گونه عنوان کرد که:(هر بادکنکی که بیش تر باد شده بود بیش تر در هوا معلق ماند)این جمله زهرا به کدام گزینه مربوط می باشد؟
3.
برای اطمینان از درستی یا نادرستی...... ،باید.......و برای اطمینان از درستی....... ،باید آن را.......
4.
برای ضد رطوبت کردن کاغذ، به خمیر آن چه ماده اضافه می شود؟
5.
ماده اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟
6.
اولین بار چه کسانی توانستند کاغذ تولید کنند؟
7.
چرا ورود فاضلاب کارخانه ها به مزارع سبب از بین رفتن گیاهان میشود؟
8.
کدام گزینه درست است؟
*کدام لایه ی زمین روی قسمت خمیرکره حرکت می کند؟
9.
بیش ترین زمین لرزه ها مربوط به کدام قسمت کره زمین است؟
10.
امواج لرزه ای از سنگ های سخت و متراکم .......و سنگ های نرم و کم تراکم......عبور می کند
11.
مواد مذاب خارج شده از زمین مربوط به کدام لایه های زمین است؟ (دقت کن)
12.
کدام گزینه در مورد لایه های زمین نادرست است؟
13.
کدام مورد نتیجه ازاد شدن انرژی بر اثر شکستن ورقه های سنگ کره نمی باشد؟
14.
کدام مورد از ضرر های آتش فشان است؟
15.
تشکیل برخی از معادن کره زمین حاصل چه فعالیتی می باشد؟
16.
کدام یک از فواید آتــش فشان نیست؟
17.
کدام یک از سنگ های زیر آتش فشانی نیست؟
18.
شیوع بیماری های واگیر از اثرات حاصل کدام یک از خصارت های زمین لرزه است؟
19.
کدام یک خاصیت رنگ بری ندارد؟
20.
کدام یک جزو ویژگی های فلزات نمی باشد؟