آزمون عربی پایه هشتم (1)

ترجمه درست را انتخاب کنید؟
أَنْتِ غَسَلْتِ مَلابِسَکِ
أَنْتُمْ نَصَرْتُمْ أَصْدِقاءَ کُمْ
کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است؟
الف) 
ب) 
برای ضمیر های  فعل مضارع کدام فعل مناسب است؟
1) أَنَا
2) أَنْتُما 
برای فعل تَفْعَلْنَّ کدام ضمیر مناسب است؟
گزینه مناسب را انتخاب کنید؟
1) أَ أَنْتُمْ.............مَلابِسَکُمْ 
2) أَیَتَّها الْبِنْتانِ هَلْ.............الطَعامَ؟
فعل جَعَلَ به چه معنی است؟