آزمون زمین شناسی رشته تجربی

1.
براساس نظریه ی زمین مرکزی ....... جرم آسمانی در مدارهایی ........ شکل به دور زمین می چرخند.
2.
تشکیل کدامیک از موارد زیر به زمان حال نزدیک تر است؟
3.
چه زمانی منظومه ی شمسی تشکیل شد؟
4.
تفاوت اصلی بین دو نظریه ی کوپرنیک و کپلر کدام است؟
5.
اگر فاصله ی شهاب سنگی تا خورشید چهار برابرفاصله ی زمین تا خورشید باشد چند سال طول می کشد تا این شهاب سنگ یک بار حول خورشید بچرخد؟
6.
به کدام کانی ارزشمند یاقوت کبود می گویند؟
7.
کدامیک از جواهر های زبر بعد از الماس بیشترین سختی را دارد؟
8.
کدام مورد ماده ی اولیه برای تشکیل نفت است؟
9.
مهاجرت ثانویه ی نفت خام در کدام محل انجام می شود؟
10.
سطح ایستابی در یک دریاچه کدام مناطق را از هم جدا می کند؟
11.
آب موجود در کدام سنگ معمولا از نوع آب سخت است؟
12.
در صورتی که سطح ایستابی بر سطح زمین منطبق شود ........ شکل می گیرد.
13.
برای کاهش پدیده ی فرونشست زمین چه باید کرد؟
14.
در یک لایه ی آبدار آزاد هر چه از محل تغذیه به طرف محل تخلیه نزدیک شویم میزان ....... آب بیشتر می شود 
15.
هوازدگی شیمیایی در کدام قسمت خاک بیشتر است؟
16.
از مغارها برای همه ی موارد زیر استفاده می شود به جز ...........
17.
کدام ویژگی رس ها سبب شده تا برای ساخت سدهای خاکی از آن استفاده کنند؟
18.
تمرکز کدام کانی در لایه های آبخوان یک منطقه می تواند سبب آلودگی آب با آرسنیک شود؟
19.
مصرف بیش از حد مجاز روی سبب اختلال بیشتر کدام سیستم بدن خواهد بود؟
20.
دست و پای شاخی شاخی شده به دلیل...... می باشد.
21.
تاثیر منفی کدام عنصر باعث بیماری کلیوی و نرمی استخوان در افراد مسن می گردد؟
22.
کدام گزینه از عوارض ریز گردها بر سلامت انسان است؟
23.
آتشفشان ها چگونه در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایسلند نقش داشته اند؟
24.
کدام امواج لرزه ای می توانند ذرات ماده را به موازات سطح زمین جا به جا کنند؟(لاو همان L)
25.
به مواد آذر آواری سخت نشده بدون در نظر گرفتن اندازه ذرات .......... می گویند
26.
کدام یک از پهنه های ایران به طور مشترک از نظر منبع اقتصادی دارای ذخایر گازی هستند؟
27.
کدام مورد اهمیتی در پایداری سازه ها ندارد؟
28.
کاربرد بالاست در زیر سازی جاده های ریلی کدام است؟
29.
پی سد امیر کبیر از کدام سنگ است؟
30.
کدام یک از موارد طبقه بندی مهندسی خاک نمی باشد؟
31.
غلظت کدامیک از عناصر زیر در پوسته ی زمین بین 1 تا 0/1 درصد است؟
32.
وجود کدام عنصر در خاک ها پس از عصر یخبندان دچار بی هنجاری منفی شد؟
33.
مسیر ورود سلنیم به بدن از کدام طریق می باشد؟
34.
کدام عنصر زیر می تواند یک ماده ی ضد سرطان برای بدن انسان باشد؟
35.
مقیاس ........ بر حسب ............ است که مقدار انرژی آزاد از زمین لرزه  را بیان می کند .
36.
لاوا کدام خروجی آتشفشان است؟
37.
هنگامی که زمین لرزه ای در اعماق اقیانوس رخ می دهد کدامیک از امواج ناشی از زلزله توسط لرزه نگار های سطح آب ثبت نمی شوند؟
38.
دره ی ستارگان از پدیده های زمین شناسی کدام منطقه است؟
39.
در پهنه ایران مرکزی کدام نوع از سنگ ها یافت می شود؟
40.
فرو رانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی از ویژگی های کدام پهنه است؟