علوم نوبت اول پایه چهارم

1.
کدام یک از وسایل زیر انرژی الکتریکی به انرژی نورانی تبدیل می شود؟
2.
لباس های خیس با رنگ سیاه و مشکی در زیر نور آفتاب زودتر خشک می شوند یا لباس های با رنگ سفید و روشن؟ چرا؟
 
 
 
3.
دما را با چه وسیله  ای اندازه می گیرند؟
4.
فرفره در حال چرخیدن چه شکلی از انرژی است؟
5.
چهار نوع دماسنج را نام ببرید.
6.
مخلوط را تعریف کنید
7.
سه نوع سنگ را نام ببرید و برای هر کدام مثالی بزنید.
8.
اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی مواجه می شوید؟
9.
اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکلاتی مواجه می شوید؟