آزمون زیست شناسی (۲)

1.
نورون ها درکدامیک از مراحل زیر متوقف می شوند؟
2.
واحدهای تکراری رشته های کروماتین چه نام دارد؟
3.
سانتریول ها یک جفت استوانه عمود بر هم اند که در مرحله تقسیم همانند سازی می کنند.
4.
مرحله متافاز پس از تشکیل دوک آغاز می شود.
5.
کروموزوم را تعریف کنید.