آزمون درس عربی پایه هشتم

1.
ترجمه ی واژگان ( آلِهَة - مُجِدّ - خائِف ) به ترتیب در کدام گزینه است؟
2.
ترجمه ی لغات ( نصوص - مُنَظَّمَة - بَیع ) به ترتیب در کدام گزینه است؟
3.
ترجمه ی کدام فعل صحیح نیست؟
4.
کدام گزینه سؤال مناسبی برای جمله ی زیر است؟ 
( لا، أنا أذهَبُ مَعَ صَدیقی )
5.
معادل مضارع فعل ( فَهِمتِ ) و ماضی فعل (أنجَحُ ) به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
6.
ترجمه ی عبارت ( غایَةُ العَقلِ الإعترافُ بِالجَهل ) کدام است؟
7.
کدام عبارت صحیح است؟
8.
کلمات در کدام دسته متضاد نیست؟
9.
کدام گزینه برای جای خالی ( هَل تَقرَئینَ القُرآنَ ؟ نَعَم .......... القرآن ) مناسب است؟
10.
ترجمه ی کدام عبارت صحیح است؟ 
11.
پاسخ عبارت ( هَل هُوَ یَذکُرُ رَبَّنا؟) کدام گزینه است؟
12.
کدام ترجمه صحیح است؟
13.
ترجمه کدام عبارت صحیح است؟
 
14.
مفرد کدام گزینه نادرست است؟
15.
کدام گزینه به ترتیب ترجمه ی افعال ( یُسافِرُ - ما سافَرَت ) می باشد؟
16.
کدام ضمیر با فعل خود ناهماهنگ است؟
17.
کدام فعل مناسب جای خالی است؟
( ............. النِّساءُ طَعامَ الإفطار )
18.
کدام گزینه به ترتیب بیانگر وعده های غذایی روزمره ی ما می باشد؟
19.
اَلیَومُ الثّانی فِی الأُسبوعِ یومُ ................ .
20.
أیُّ حَدیثٍ حَولَ الإتّحاد ؟