آزمون تفکر و پژوهش پایه ششم

1.
نام و نام خانوادگی:
2.
کد ملی:
3.
مهم ترین پیام فعالیت (نارنجی پوش امانتدار ) چیست ؟
4.
 فعالیت ( مارگیر و اژدها ) کدام گزینه را به عنوان مضمون در خود دارد؟
5.
وقتی کلماتی چون ( خداوند –بخشش و کریم ) را دریک گروه قرار می دهیم در اصل آنها را ....................... کرده ایم
6.
اویس قرنی اهل کجا بود؟
7.
مضمون فیلم (آقکند ) کدام گزینه می باشد؟
8.
در بسیاری از داستانهای ما ایرانی ها(به جز درس "ماه بود و روباه" از کتاب تفکر و پژوهش)، «روباه» نماد ............. می باشد.
9.
با توجه به درس بوی خوش مدینه، باوجود آرزوی دیدن پیامبر(ص) و تحمل سختی های راه، دلیل اصلی اینکه، بدون دیدن پیامبر(ص) بازگشت، چه بود؟
10.
داستان «مارگیر و اژدها» شما را به یاد چه دسته آدمهایی می اندازد؟
11.
داستان مارگیر و اژدها، از کدام کتاب زیر می باشد؟
12.
مشکل مهم معلم جدید در فیلم آقکند چه بود ؟
13.
در رعایت آداب گفتگو در جمع بین هم کلاسی ها، رعایت کدام نکات، مناسب و لازم است
14.
برای طبقه بندی اشیائ زیر، کدام مورد را نمی توان استفاده کرد؟
( میخ - چکش - گلوله - تخته سیاه - کمربند - انگشتر - بطری آب)
15.
دریک خیابان سه تابلو  «توقف ممنوع»،«خط ویژ»و«بوق زدن ممنوع» وجود دارد. بنابراین در این خیابان:
16.
ساعت کوکی من، مانند ساعت دیواری به دوازده قسمت تقسیم شده است. امشب به علت خستگی بسیار ساعت 7 شب به رختخواب رفتم و ساعت کوکی ام را کوک کردم تا ساعت 8 صبح زنگ بزند تا برای کلاس ریاضی خواب نمانم. با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. چند ساعت خوابیده بودم؟
17.
یک روز قبل از دیروز، سه روز پس از دوشنبه بود. امروز چه روزی است؟