علوم نوبت اول پایه سوم

1.
اولین مرحله کار پژوهشگر کدام است؟
 
2.
 نخود در کدام گروه مواد غذایی قرار دارند؟
3.
کدام یک از آب های زیر آب زیرزمینی است؟
4.
مواد همیشه به یک حالت باقی نمی ماند
5.
آب های شیرین روی زمین بیشتر از آب های شور هستند.
6.
چهار گروه مواد غذایی را بنویس و برای هر کدام مثال بزن؟
7.
انجماد را تعریف کنید.
8.
دو راه صرفه جویی در مصرف آب را بنویس؟