آزمون ادبیات فارسی پایه هشتم

1.
در كدام دسته از واژه هاي گزينه ها واژه اي متفاوت به لحاظ كاربرد « ــَ ک» ديده مي شود
2.
در همه ي گزينه ها به جز ......................... (نشستن) در معناي «شروع كردن» به كار رفته است؟
3.
عنوان احترام آمیزي براي افراد با سواد در زمان قديم در كدام گزينه است
4.
در عبارت زیر هسته‌ی گروه اسمی کدام است؟ (کشور ما همواره سرزمین سپند فرزانگی و فرهیختگی بوده است
5.
کدام کتاب اثر سلمان هراتی است؟
6.
 نوع (که)در عبارت زیر چیست؟
بِه انشالله چه حاجت است؟ که زر بر آستین است و خز در بازار
7.
در کدام مصدر تغییر املایی پس از افزودن پیشوند (ب)صورت نمی پذیرد
8.
کدام واژه متفاوت است؟
9.
 درکدام مصراع جابه جایی ضمیر می یابید؟
10.
 کدام گزینه مفهوم پیروزي و صلح را می رساند؟
11.
 کدام گزینه کنایه است؟
12.
 نوع «را » در کدام گزینه با بقیه متفاوت است
13.
 در همۀ گزینه ها کنایه وجود دارد به جز..
14.
کدام کتاب در قالب مثنوی نوشته شده است ؟
15.
 آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است ؟
16.
در بیت «روزی که در آن نکرده ای کار آن روز ز عمر خویش مشمار» نوع کلمه ی «آن» در دو مصراع کدام است
17.
 در کدام گزینه صفت بیانی کم تری به کار رفته است؟
18.
ساختمان واژه دستگیر مانند کدام گزینه است؟
19.
  در بیت  "یکی را به سر برنهد تاج بخت یکی را به خاک اندر آرد زتخت" کدام آرایه ادبی وجود ندارد؟
20.
 در بیت زیر چند ُ مسند وجود دارد؟ گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است / گفتا: تو خود حجابی ور نه رخم عیان است
21.
نقش ضمیرهای پیوسته به ترتیب در بیت : "گفتمش : پس آن خدای خشمگین / خانه اش این جاست؟ این جا در زمین "در کدام گزینه آمده است؟
22.
کدام یک از گزینه های زیر به مفهوم بیت"سربه هم آورده دیدم برگ های غنچه را /اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد"اشاره دارد؟
23.
  در کدام گزینه همه واژه ها جمع هستند؟
24.
  معادل کدام واژه نادرست است؟
25.
بیت زیر به کدام گزینه اشاره ندارد؟(ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون/نیكی بِه جاي یاران فرصت شمار یارا )
26.
کدام گزینه از نظر رابطه معنایی بین دو کلمه با بقیه فرق دارد ؟
27.
منظور از کلمه ( خاکدان غم ) در مصراع ( حیف است طایری چو تو در خاکدان غم ) چیست
28.
معنی زینهار یازنهاردراین عبارت چیست؟
(به دریا مرو) گفتمت (زینهار)!  چورفتی،دگر دل به توفان سپار
29.
نبرد رستم وسهراب عجب پایان تلخی داشته است در عبارت بالا هسته ووابسته ها در کدام گزینه درست امده است
30.
معنی عبارت در کدام گزینه به درستی امده است ؟
 
طرارگفت   :اگر به صناعت خویش بردمی