آزمون تستی پیام های آسمان پایه نهم

1.
ترک امر به معروف و نهی از منکر به فرمایش امام کاظم علیه السلام چه نتیجه ای را به دنبال دارد؟
2.
عمل نکردن به کدام حکم الهی موجب می شود که شرورترین افراد بر جامعه مسلط شوند؟
3.
هدف ما در نهی از منکر چیست؟
4.
درباره فریضه امر به معروف  و نهی از منکر کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
5.
کدام عبارت در مورد امر به معروف صحیح نمی باشد؟
6.
آیه نورانی((وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ ۚ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ)) به کدام یک از گزینه ها اشاره دارد؟
7.
امام کاظم علیه السلام در مورد آثار ترک امر به معروف و نهی  از منکر چه می فرمایند؟
8.
یکی از مسئولیت های افراد جامعه نسبت به هم توصیه یکدیگر به  ....................... است.
9.
مطابق فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام جایگاه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر کارهای نیک کدام گزینه صحیح است؟
10.
این جمله مربوط به کدام جنبه  امر به معروف است؟
((اگر لباس شما با جوهر خودکار کثیف شده باشد ایا می توانید مثل ریختن گچ روی لباس با تکاندن آن را پاک کنید؟))
11.
به فرموده امام علی علیه السلام خداوند سبحان به چه دلیلی بی خردان و خردمندان اقوام پیشین را عذاب کرده است؟
12.
کدام یک از اثار ترک امر به معروف و نهی از منکر است؟
13.
کدام مورد جز شیوه های امر به معروف و نهی از منکر نیست؟
14.
چرا مومنان در امر به معروف و نهی ازمنکر مسئولیت بیشتری دارند؟
15.
حدیث زیر از کیست>
((حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه شرورترین افراد جامعه بر شما مسلط می شوند))
16.
برای اینکه تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر شود باید چه کاری انجام دهیم؟
17.
کدام یک از اثار ترک امر به معروف و نهی از منکر نیست؟
18.
کدامیک از آثار امر به معروف و نهی از منکر نیست؟و برای  حفظ آبروی افراد امر به معروف و نهی از منکر چگونه باید باشد؟
19.
بر اساس آیه((وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ ۚ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ)) منظور از اینکه مومنان ولی یکدیگرند چیست؟
20.
کدام شیوه برای امر به معروف و نهی از منکر مناسبتر است؟(به ترتیب)