آزمون کوتاه علوم پایه دوم

1.
احساس چه کمکی میکنند؟
2.
اندام حس چشایی چیست؟
3.
حس بینایی چه وظیفه ای دارد؟
4.
قدیمی ترین روش برقراری ارتباط چیست؟