آزمون ادبیات پایه نهم

1.
نوع ردیف در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟
2.
در کدام گزینه «قید» وجود ندارد؟
3.
در کدام گزینه، از آرایۀ «تشبیه» بیشتر استفاده شده است؟
4.
کدام گزینه در مورد آرایه های به کار رفته در بیت زیر صحیح نمی باشد ؟
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار »
5.
در کدام گزینه جناس بکار نرفته است؟
6.
کدام گزینه نهاد هم وابستة پسین دارد هم وابستة پیشین
7.
 نوع زمان فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد
8.
کدام گزینه در مورد بیت زیر نادرست است؟
دلـــــم در آتـــــش غفلـــــت مســـــوزان بــــه معنــــی شــــمع جــــانم برفــــروزان
9.
 کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟
اگـــر قصّــــابم از تـ ـــن واکــــره پوست  جـــدا هرگـــز نگـــردد جـــانم از دوســـت
10.
با توجه به عبارت زیرکدام گزینه نادرست است؟
امیدوارم به نیکویی ها عشق بورزی ونیکان ونیکویی ها به تو روی بیاورندهم چنین برایت آرزومندم صبور باشی
11.
از میان واژه‌هاي زیر، چند واژة مشتق، «بن مضارع» دارند؟: قلمدان، مدادتراش، سازمان، داستانک، گریه، دوربین، چشمه، برش، نمایشگاه، سخندان، نگران،سوزان ،دما سنج
12.
 متن زیر چه آرایه هایی دارد؟
  (بلافاصله نور اندیشه هاي ذهنم را روشن کرد، همچون آذرخشی که در دل شب تاریک بدرخشد)
13.
در کدام گزینه دو واژه مترادف وجود دارد
14.
کدام گزینه با ساخت (اسم،صفت ،اسم،اسم)مطابقت دارد؟
15.
کدام آرایه در مقابل بیت یا عبارت نادرست است ؟
16.
معنی واژه های:« عیال، برخاستن، مشقّت، سلاله» در کدام گزینه به درستی آمده است؟
17.
عطّار نیشابوری داستان و زندگیِ رابعه ی عَدَویّه را در کدام کتابِ خود، آورده است ؟
18.
در کدام گزینه همة ترکیب ها، اضافی هستند ؟
19.
گزینة متفاوت را بیابید
20.
معنی و مفهوم عبار ت (نامما ن در دفتر تاریخ کوچک و کم نگ خواهد شد ) چیست؟
21.
معنی کدام گزینه نادرست است؟
22.
معنای«داد» در عبارت «پس در هر عملی که هست، نیکوسیرتی میباید و داد، در کدام گزینه آمده است؟
23.
در گروه کلمات زیر، چند کلمه با نشانۀ جمع آمده اند؟
روشنفکران- خفتگان- الطاف- اِنعام- رزاق - رعایا- ستارگان-
24.
کدام گزینه درباره ی بیت زیر  صحیح نیست 
"  نام تو رخصت رویش است و طراوت               زین سبب برگ و باران تو را می شناسند
25.
درکدام گزینه ،همه‌ی ترکیبات وصفی هستند؟
26.
کدام گزینه وابستۀ پسین از نوع صفت بیانی وجود دارد؟
27.
در کدام گزینه «قید» وجود ندارد؟
28.
معنای داد در عبارت"پس در هر عملی که هست نیکو سیرتی می باید وداد "در کدام گزینه آمده است ؟
29.
در همه گزینه‌ها تشبیه به کار رفته است به جز
30.
کدام بیت با بقیه قرابتِ مفهومی ندارد