مسابقه روز مهندس

1.
روز مهندس در چه تاریخی است؟
2.
چه روزی به عنوان روز مهندس شناخته شده است؟
3.
کدام رشته در دانشکده فنی و مهندسی نیست؟