آزمون فارسی پایه هفتم درس ۱۲ تا ۱۵

1.
مترادف واژه‌های (ادیب، لایق، اخلاص، مظاهر) در کدام گزینه آمده است؟
2.
عبارت زیر از کدام‌یک از آثار زیر نمی‌تواند باشد؟
« هر که علم خواند و عمل نکند، بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند».
3.
کدام گزینه دربارۀ فردوسی توسی درست نیست؟
4.
در میان ترکیب‌های زیر کدام گزینه نادرست دارد؟
5.
در کدام گزینه نادرستی املایی کمتری به کار رفته است؟
6.
کلمات مشخّص‌شده در بیت زیر چه نقش دستوری دارند؟
 
«بوی در دو گیتی ز بد رستگار / نکوکار گردی بر کردگار»
7.
بن مضارع فعل‌های (شناخته است- شکسته بود- می‌دانم- می‌آفریدند) به ترتیب کدام گزینه است؟
8.
 رابطۀ «مترادف، متضاد، هم‌خانواده» در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟
9.
 در کدام گزینه آرایۀ «تشخیص» به کار نرفته است؟
10.
آرایۀ‌ مقابل کدام گزینه درست نوشته نشده است؟
11.
در بیت زیر کدام آرایه دیده می‌شود؟
 
«چو خواهی که یابی ز هر بد رها / سر اندر نیاری به دام بلا»
12.
 ضمیر پیوسته در کدام بیت به کار نرفته است؟
13.
 مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها برابر نیست؟
14.
مفهوم کلی عبارت زیر با کدام گزینه مطابقت بیشتری دارد؟
 
«چراغ از بهر کوردلان تاریک‌اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند»
15.
مفهوم کلی بیت زیر چیست؟
 
بر این زادم و هم بر این بگذرم   /  چنان دان که خاک پی حیدرم
16.
کدام گزینه مفهوم کامل‌تر جملۀ زیر را بیان می‌کند؟ 
 
«سخنوران ایرانی حقایق اسلامی را با جامۀ زیبای شعر و نثر فارسی آرایش داده‌اند».
17.
عبارت زیر با کدام گزینه قرابت(نزدیکی) معنایی بیشتری دارد؟ 
 
« چمران لبخندی زد و گفت: اگر من به این پیرمرد کمک کنم، خدا هم به من کمک خواهد کرد».
18.
منظور شهید رجایی از بیان جملۀ زیر چیست؟ 
 
«بی دست هم می‌شود زندگی کرد ولی بی‌مردم نمی‌شود».
19.
کدام گزینه به عبارت زیر نزدیک‌تر است؟
 
«سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم‌زده نشوی».
20.
مترادف همۀ واژه‌ها درست نوشته شده است، به جز گزینۀ ...؟