آزمون شیمی پایه دهم نوبت دوم

1.
کدام مورد از مطالب زیر درست اند؟
آ-طول موج نور قرمز از طول موج نور سبز کوتاهتر است.
ب-انرژی هر رنگ نور مریی با طول موج آن نسبت عکس دارد.
پ-نوارهای رنگی در طیف نشری خطی هیدروژن ناشی از اتنقال الکترون از لایه های بالاتر به لایه n=2است.
ت-هرچه فاصله بین لایه ها در اتم هیدوژن برانگیخته بیشتر باشد ، طول موج نور حاصل بیشتر است.
2.
نسبت نوترونها به پروتونها در سنگین ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن کدام است؟
3.
آرایش الکترونی لایه آخر کدام عنصر زیر مشابه 19Kنیست؟
4.
کدام مورد درست است؟
5.
در مدل الکترون نقطه ای کدام ترکیب روی اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟
6.
نقره دارای دو ایزوتوپ طبیعی با جرمهای 106.9و108.9 است اگر  جرم اتمی میانگین آن 107/86 باشد، درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر آن کدام است؟
7.
طیف حاصل از کدام انتقال در طیف نشری خطی هیدروژن دارای کمترین طول موج است؟
8.
در فرمول شیمیایی کدام ترکیب نسبت تعداد کاتیون به آنیون 3به2 است؟
9.
تغییرات کدام مورد از موارد زیر در هواکره به طور مشخص نشاندهنده لایه ای بودن هواکره است؟
10.
کدام ترکیب به درستی نامگذاری شده است؟
11.
در ساختار لوییس کدام ترکیب نسبت الکترونهای ناپیوندی به الکترونهای پیوندی بیشتر است؟
12.
کدام گاز آلاینده در ایجاد باران اسیدی نقش ندارد؟
13.
در واکنش سوختن کامل C2H6 مجموع ضرایب واکنش دهنده ها پس از موازنه کدام است؟
14.
افزایش تولید گازههای گلخانه ای در جهان عامل  کدام تغییرات در کره زمین است؟
15.
کدام اقدام زیر در راستای شیمی سبز نیست؟
16.
فشار 2مول گاز اکسیژن را به 10 اتمسفر و دمای آن را به 273 درجه سانتیگراد رسانده ایم .حجم آن کدام است؟ 
17.
کدام گونه زیر در میدان الکتریکی جهت گیری می کند؟
18.
در نمودار انحلال پذیری نقاطی که...............هستند ...............را نشان می دهند
19.
با توجه به نوع نیروهای بین مولکولی،دمای جوش کدام ترکیب بالاتر است؟
20.
ppm یون کلسیم در محلول 0.00001مولار کلسیم کربنات چقدر است؟(Ca=23  O=16  C=12؛g/mol چگالی محلول را 1گرم بر میلی لیتر درنظر بگیرید)
21.
طبق واکنش روبرو با مصرف 168 لیتر گاز نیتروژن در شرایط STP چند گرم آمو نیاک نولید می شود؟(N=14   H=1 g.mol  همه گونه ها گازی هستند)
AM 
22.
در یون +X2 تعداد الکترونها 4تا از نوترونها کمتر هستند اگر عدد جرمی آن برابر 26 باشد عنصر X در کدام دوره و گروه جدول جای دارد
23.
افزایش کدام ماده به آب باعث کاهش pH آن می شود؟
24.
کدام مورد درباره عنصر X با عدد اتمی 24 نادرست است